Med kommungemensamma IT-lösningar närmar vi oss målet!

SOLTAK AB levererar under hösten flera tusen datorer ut till elever, lärare och administrativ personal i kundkommunerna. Den här gången handlar det inte bara om byta ut datorer, vilket i sig är omfattande logistikprojekt, där varje dator skall nå rätt användare, vara rätt bestyckad och konfigurerad och paketerad med den uppsättning programvaror som överenskommits.

 

 

En modern, enhetlig och automatiserad IT-miljö

Hösten arbete handlar också om att fullfölja en omfattande migrering till modernare IT-miljö. Vi byter från kommunernas tidigare Windows-versioner till den standardiserade “SOLTAKs-datorn”, som baseras på Windows 10. De nya datorerns skall fungera ihop med ett nytt operativsystem och kommunernas programvaror måste också fungera ihop som avsett med den nya SOLTAKs-datorn. I olika etapper har SOLTAK AB också migrerat Steningsunds, Lilla Edets och Kungälvs kommuner till Office 365, vilket innebär att epost-lösningarna i kommunerna nu bygger på samma molnbaserade teknik.

Allt mer av kommunernas samlade datavolymer migreras också över till det gemensamma datacentret.

Dessa insatser tar sammantaget IT-samarbetet rejäla steg mot målet i det uppdrag SOLTAK AB fick från början – gemensam, standardiserad och mer automatiserad IT.

– Under hösten levererar vi fundamentala delar enligt fastställd IT-strategi som skall ta den kommunala IT-samverkan till målet. Effekthemtagningen kommer när vi kan stänga ned kommunerna gamla IT-miljöer och jobba med de kommungemensamma och automatiserade lösningar som vi nu utvecklar, säger Mikael Tjäder, IT-arkitekt på SOLTAK AB.

Effektiv skoldatorhantering med AutoPilot!

SOLTAK AB har tagit över inköp, hantering och leverans av datorer för kundkommunerna. Den mest utmanande delen är leverans, installation och uppstart av elevdatorerna. SOLTAK AB har nu etablerat processer för denna typ av leveranser, så att varje dator kommer till rätt elev och användare, med rätt hårdvara och rätt konfiguration – och i rätt tid.

Från hösten 2018 erbjuder SOLTAK AB sina kunder ett helt nytt och till stor del automatiserat sätt att konfigurera och preparera elevdatorer. Med hjälp av Microsofts AutoPilot-lösning kan tiden för installation och uppstart minskas väsentligt.

Med ett stabilt datanätverk och med varje användares inloggningsuppgifter konfigurerar sig datorn nästan själv. SOLTAK AB kan antingen “förpreparera” datorerna så att de konfigureras med rätt applikationer mm. Alternativt kan användaren själv ladda ned t ex Office-paketet.

“Vi har stora förväntningar på detta nya, resurssnåla sätt att hantera datorer, säger SOLTAK ABs VD Bengt Gustafsson. Vi kommer att följa upp effekten av detta under hösten och målet är att hantera alla datorer med Autopilot i framtiden. Hanteringen innebär en signifikant kostnadsbesparing på längre sikt för våra kunder, säger han.

 

Huvudkomponenterna i AutoPilot-lösningen – IT behöver i princip inte röra datorerna, hanteringen för användaren är enkel och användarvänlig och lösningen är väl integrerad med hela IT-infrastrukturen!

 

Kommungemensam plattform för identitetshantering!

I en alltmer digitaliserad värld ökar kraven på att vi kan identifiera oss på ett enkelt och säkert sätt, samt har tillgång till rätt system och information. Dessutom skärps kraven på hantering av personuppgifter genom den nya dataskyddsförordningen GDPR. I en modern IT-miljö blir därför en central identitets- och åtkomsthantering allt viktigare fundament.

Genom kommunal samverkan inom SOLTAK AB-samarbetet kan en enhetlig plattform tas fram, med utvecklings- och driftskostnader som delas mellan kommunerna.

När kommunerna gett sitt klartecken kommer SOLTAK AB att etablera en gemensam teknisk plattform för de samverkande kommunerna, med en centraliserad identitets- och åtkomsthantering. Bl a kommer plattformen vara kopplad till mobilt bank-ID och ha stöd för single sign-on, för att ge den enkla och säkra åtkomst vi behöver. Lösningen möter också de olika behov av autentisering som finns inom kommunernas administrativa sida och på skolsidan. I steg 1 etableras en teknisk plattform, till vilken olika system och applikationer kopplas upp efter hand.

SOLTAK ABs IT-ledning och kommunernas IT-strateger kommer att utgöra projektets styrgrupp.

SOLTAK AB formar en ny plattform för enkel och säker hantering av identiteter,
inloggning och behörigheter i kommunerna.

Ekonomer nätverkar på SOLTAK AB!

En solig dag i april samlades ca 35 ekonomiadministratörer från 8 kommuner hos SOLTAK AB för att få insikt i hur SOLTAK AB jobbar med olika frågor, hur systemen är uppsatta och hur samverkan med kommunerna ser ut. Presentationer och workshops avlöste varandra under dagen och deltagarna verkade påtagligt nöjda med dagen.
Nätverket representerar stor samlad erfarenhet inom sina områden och erfarenhetsutbytet var intensivt under dagen!

Ekonomiadministratörer från 8 kommuner nyter tankar och idéer!

Ny maillösning med nöjda användare i Stenungsund!

Stenungsunds kommun har använt en Lotus Notes-baserad email-lösning under lång tid. Under 2017 beslutades att utveckla en ny, modern, Office 365-baserad maillösning för anställda i Stenungsunds kommun.

Projektet har arbetat intensivt under hösten 2017 med utveckling, anpassning och test av nytt system samt avveckling av gammalt system.

Efter årsskiftet har Office 365 införts på bred front i Stenungsund och nu har nästan alla användare tillgång till det nya systemet.

– Jag får genomgående positiv respons från användarna i kommunen som äntligen har fått tillgång till en rad nya funktioner som förenklar och snabbar upp det dagliga arbetet, säger kommunens IT-strateg Lars Lidén, som lett arbetet från kommunens sida.

– Målet var att få en så positiv användarupplevelse av förändringen som möjligt och det målet har vi nått, säger Lars.

Bytet av mailsystem i Stenungsund är ett viktigt steg mot gemensamma IT-lösningar för de samverkande kommunerna.

– Att byta mailsystem är ett komplext projekt, som berör alla användare i kommunen och det finns många tekniska och verksamhetsmässiga beroende som måste beaktas. Projektledning och styrgrupp har gjort ett gediget och värdefullt jobb för Stenungsunds kommuns användare, säger Bengt Gustafsson, VD för SOLTAK AB.

 

 

Ny maillösning med nöjda användare i Stenungsund!

Stenungsunds kommun har använt en Lotus Notes-baserad email-lösning under lång tid. Under 2017 beslutades att utveckla en ny, modern, Office 365-baserad maillösning för anställda i Stenungsunds kommun.

Projektet har arbetat intensivt under hösten 2017 med utveckling, anpassning och test av nytt system samt avveckling av gammalt system.

Efter årsskiftet har Office 365 införts på bred front i Stenungsund och nu har nästan alla användare tillgång till det nya systemet.

– Jag får genomgående positiv respons från användarna i kommunen som äntligen har fått tillgång till en rad nya funktioner som förenklar och snabbar upp det dagliga arbetet, säger kommunens IT-strateg Lars Lidén, som lett arbetet från kommunens sida.

– Målet var att få en så positiv användarupplevelse av förändringen som möjligt och det målet har vi nått, säger Lars.

Bytet av mailsystem i Stenungsund är ett viktigt steg mot gemensamma IT-lösningar för de samverkande kommunerna.

– Att byta mailsystem är ett komplext projekt, som berör alla användare i kommunen och det finns många tekniska och verksamhetsmässiga beroende som måste beaktas. Projektledning och styrgrupp har gjort ett gediget och värdefullt jobb för Stenungsunds kommuns användare, säger Bengt Gustafsson, VD för SOLTAK AB.

 

 

SOLTAK AB 2.0 – 4 kommuner och ny styrelse!

I december 2017 valde bolagsstämman en ny styrelse för SOLTAK AB. En styrelse som har kompetenser och erfarenheter inom skilda områden inom offentlig och privat sektor. Nu ägs SOLTAK AB av de 4 kommuner som har lagt över verksamheter i bolaget, nämligen Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner.

Den tidigare styrelsen – kommunalråden i kommunerna – ingår nu i ett ägarråd, som har till uppgift att utifrån ägarperspektivet bestämma inriktning och omfattning på SOLTAK AB-samarbetet. Från 2018 tar SOLTAK AB ett samlat grepp kring anskaffning av IT-utrustning för kommunerna. Med större inköpsvolymer har bolaget fått förmånliga avtal med leverantörerna.

Nytt gemensamt datacenter på plats!

SOLTAK ABs tidigare datacenter var rustat för att hantera de nya ekonomi- och lönesystemen. Efter att dessa system nu är driftsatta och har fått rätt prestanda och tillförlitlighet tar vi nu nästa steg i utvecklingen av en gemensam IT-plattform!

Vi har under sommaren uppgraderat datacentret med ny kapacitet och teknik för att möjliggöra migrering av kommunernas system till det nya gemensamma datacentret. Den 1 september startades systemet upp och de följande testerna visade att allt är uppsatt och konfigurerat på rätt sätt!

Med sin höga lagringskapacitet (>100 TB) är lösningen rustad för att ta emot Stenungsunds, Lilla Edets och Kungälvs samlade datadrift!

Det uppgraderade centret är byggt för att motsvara kommunernas krav på långsiktiga lagringslösningar, vilket innebär

 • Hög prestanda
 • Hög datasäkerhet
 • Moderna övervaknings-funktioner
 • Skalbar lösning
 • Framtidssäkrad för molntjänster!
 • Mer automatisering

Målet med IT-migreringen är att de 4 olika datalagringslösningarna skall bli en gemensam – en leverantör, en driftslösning, gemensamma licens- och supportavtal och effektivare användning av hårdvaran! Ett tydligt exempel på hur kommunsamverkan kan ge stordriftsfördelar och lägre kostnader!

Nytt gemensamt datacenter på plats!

SOLTAK ABs tidigare datacenter var rustat för att hantera de nya ekonomi- och lönesystemen. Efter att dessa system nu är driftsatta och har fått rätt prestanda och tillförlitlighet tar vi nu nästa steg i utvecklingen av en gemensam IT-plattform!

Vi har under sommaren uppgraderat datacentret med ny kapacitet och teknik för att möjliggöra migrering av kommunernas system till det nya gemensamma datacentret. Den 1 september startades systemet upp och de följande testerna visade att allt är uppsatt och konfigurerat på rätt sätt!

Med sin höga lagringskapacitet (>100 TB) är lösningen rustad för att ta emot Stenungsunds, Lilla Edets och Kungälvs samlade datadrift!

Det uppgraderade centret är byggt för att motsvara kommunernas krav på långsiktiga lagringslösningar, vilket innebär

 • Hög prestanda
 • Hög datasäkerhet
 • Moderna övervaknings-funktioner
 • Skalbar lösning
 • Framtidssäkrad för molntjänster!
 • Mer automatisering

Målet med IT-migreringen är att de 4 olika datalagringslösningarna skall bli en gemensam – en leverantör, en driftslösning, gemensamma licens- och supportavtal och effektivare användning av hårdvaran! Ett tydligt exempel på hur kommunsamverkan kan ge stordriftsfördelar och lägre kostnader!

Gemensamma IT-lösningar för SOLTAK-kommuner!

Ett av huvuduppdragen för SOLTAK AB är att tillsammans med ägarkommunerna forma en gemensam, skalbar och framtidssäkrad IT-miljö. Den gemensamma IT-plattformen etablerades 2015 och används primärt för de nya ekonomi- och lönesystemen.

Nu tar vi nästa steg för att successivt kunna föra över (migrera) kommunernas IT-tillgångar till den gemensamma IT-miljön. Första steget är en utbyggnad av SOLTAK ABs datacenter för att nå upp till den kapacitet som krävs för detta, samt att förbättra redundansen (minska risken för långvariga driftsstopp).

SOLTAK AB tar nu också över ansvaret för IT-licensieringen för de centrala IT-miljöerna (kommunernas och SOLTAK ABs gemensamma) och har upphandlat en avtalspartner för IT-licensiering. SOLTAK AB tillhandahåller därmed licenser för kommunerna och svarar också för den expertis som krävs för att navigera i en tämligen snårig djungel av olika licensavtal och licensupplägg. “- Att ta över ansvaret för IT-licensieringen är ett stort åtagande för SOLTAK AB. Vi behöver läggs stort fokus på licensfrågorna framöver, så att vi vid varje tidpunkt har så optimala och ekonomiskt fördelaktiga licens-upplägg som möjligt”, säger Bengt Gustafsson, VD på SOLTAK AB.

 

1 2 3 5