Kommungemensam plattform för identitetshantering!

I en alltmer digitaliserad värld ökar kraven på att vi kan identifiera oss på ett enkelt och säkert sätt, samt har tillgång till rätt system och information. Dessutom skärps kraven på hantering av personuppgifter genom den nya dataskyddsförordningen GDPR. I en modern IT-miljö blir därför en central identitets- och åtkomsthantering allt viktigare fundament.

Genom kommunal samverkan inom SOLTAK AB-samarbetet kan en enhetlig plattform tas fram, med utvecklings- och driftskostnader som delas mellan kommunerna.

När kommunerna gett sitt klartecken kommer SOLTAK AB att etablera en gemensam teknisk plattform för de samverkande kommunerna, med en centraliserad identitets- och åtkomsthantering. Bl a kommer plattformen vara kopplad till mobilt bank-ID och ha stöd för single sign-on, för att ge den enkla och säkra åtkomst vi behöver. Lösningen möter också de olika behov av autentisering som finns inom kommunernas administrativa sida och på skolsidan. I steg 1 etableras en teknisk plattform, till vilken olika system och applikationer kopplas upp efter hand.

SOLTAK ABs IT-ledning och kommunernas IT-strateger kommer att utgöra projektets styrgrupp.

SOLTAK AB formar en ny plattform för enkel och säker hantering av identiteter,
inloggning och behörigheter i kommunerna.

Ekonomer nätverkar på SOLTAK AB!

En solig dag i april samlades ca 35 ekonomiadministratörer från 8 kommuner hos SOLTAK AB för att få insikt i hur SOLTAK AB jobbar med olika frågor, hur systemen är uppsatta och hur samverkan med kommunerna ser ut. Presentationer och workshops avlöste varandra under dagen och deltagarna verkade påtagligt nöjda med dagen.
Nätverket representerar stor samlad erfarenhet inom sina områden och erfarenhetsutbytet var intensivt under dagen!

Ekonomiadministratörer från 8 kommuner nyter tankar och idéer!

Ny maillösning med nöjda användare i Stenungsund!

Stenungsunds kommun har använt en Lotus Notes-baserad email-lösning under lång tid. Under 2017 beslutades att utveckla en ny, modern, Office 365-baserad maillösning för anställda i Stenungsunds kommun.

Projektet har arbetat intensivt under hösten 2017 med utveckling, anpassning och test av nytt system samt avveckling av gammalt system.

Efter årsskiftet har Office 365 införts på bred front i Stenungsund och nu har nästan alla användare tillgång till det nya systemet.

– Jag får genomgående positiv respons från användarna i kommunen som äntligen har fått tillgång till en rad nya funktioner som förenklar och snabbar upp det dagliga arbetet, säger kommunens IT-strateg Lars Lidén, som lett arbetet från kommunens sida.

– Målet var att få en så positiv användarupplevelse av förändringen som möjligt och det målet har vi nått, säger Lars.

Bytet av mailsystem i Stenungsund är ett viktigt steg mot gemensamma IT-lösningar för de samverkande kommunerna.

– Att byta mailsystem är ett komplext projekt, som berör alla användare i kommunen och det finns många tekniska och verksamhetsmässiga beroende som måste beaktas. Projektledning och styrgrupp har gjort ett gediget och värdefullt jobb för Stenungsunds kommuns användare, säger Bengt Gustafsson, VD för SOLTAK AB.

 

 

SOLTAK AB 2.0 – 4 kommuner och ny styrelse!

I december 2017 valde bolagsstämman en ny styrelse för SOLTAK AB. En styrelse som har kompetenser och erfarenheter inom skilda områden inom offentlig och privat sektor. Nu ägs SOLTAK AB av de 4 kommuner som har lagt över verksamheter i bolaget, nämligen Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner.

Den tidigare styrelsen – kommunalråden i kommunerna – ingår nu i ett ägarråd, som har till uppgift att utifrån ägarperspektivet bestämma inriktning och omfattning på SOLTAK AB-samarbetet. Från 2018 tar SOLTAK AB ett samlat grepp kring anskaffning av IT-utrustning för kommunerna. Med större inköpsvolymer har bolaget fått förmånliga avtal med leverantörerna.

Nytt gemensamt datacenter på plats!

SOLTAK ABs tidigare datacenter var rustat för att hantera de nya ekonomi- och lönesystemen. Efter att dessa system nu är driftsatta och har fått rätt prestanda och tillförlitlighet tar vi nu nästa steg i utvecklingen av en gemensam IT-plattform!

Vi har under sommaren uppgraderat datacentret med ny kapacitet och teknik för att möjliggöra migrering av kommunernas system till det nya gemensamma datacentret. Den 1 september startades systemet upp och de följande testerna visade att allt är uppsatt och konfigurerat på rätt sätt!

Med sin höga lagringskapacitet (>100 TB) är lösningen rustad för att ta emot Stenungsunds, Lilla Edets och Kungälvs samlade datadrift!

Det uppgraderade centret är byggt för att motsvara kommunernas krav på långsiktiga lagringslösningar, vilket innebär

  • Hög prestanda
  • Hög datasäkerhet
  • Moderna övervaknings-funktioner
  • Skalbar lösning
  • Framtidssäkrad för molntjänster!
  • Mer automatisering

Målet med IT-migreringen är att de 4 olika datalagringslösningarna skall bli en gemensam – en leverantör, en driftslösning, gemensamma licens- och supportavtal och effektivare användning av hårdvaran! Ett tydligt exempel på hur kommunsamverkan kan ge stordriftsfördelar och lägre kostnader!

Gemensamma IT-lösningar för SOLTAK-kommuner!

Ett av huvuduppdragen för SOLTAK AB är att tillsammans med ägarkommunerna forma en gemensam, skalbar och framtidssäkrad IT-miljö. Den gemensamma IT-plattformen etablerades 2015 och används primärt för de nya ekonomi- och lönesystemen.

Nu tar vi nästa steg för att successivt kunna föra över (migrera) kommunernas IT-tillgångar till den gemensamma IT-miljön. Första steget är en utbyggnad av SOLTAK ABs datacenter för att nå upp till den kapacitet som krävs för detta, samt att förbättra redundansen (minska risken för långvariga driftsstopp).

SOLTAK AB tar nu också över ansvaret för IT-licensieringen för de centrala IT-miljöerna (kommunernas och SOLTAK ABs gemensamma) och har upphandlat en avtalspartner för IT-licensiering. SOLTAK AB tillhandahåller därmed licenser för kommunerna och svarar också för den expertis som krävs för att navigera i en tämligen snårig djungel av olika licensavtal och licensupplägg. ”- Att ta över ansvaret för IT-licensieringen är ett stort åtagande för SOLTAK AB. Vi behöver läggs stort fokus på licensfrågorna framöver, så att vi vid varje tidpunkt har så optimala och ekonomiskt fördelaktiga licens-upplägg som möjligt”, säger Bengt Gustafsson, VD på SOLTAK AB.

 

SOLTAK AB har nu 9 500 kunder!

Ja, det är så vi ser vårt uppdrag även om vi mer formellt har fyra kommuner som kunder. Men sammantaget i dessa kommuner finns 9 500 användare av det gemensamma personalsystemet Personec. SOLTAK AB har efter en tuff höst riggat en organisation som skall kunna ge kvalificerad support så snabbt som möjligt, i alla ärenden som har med löner, arvoderingar, ersättningar, pensionsfrågor mm att göra.

Samtidigt upptäcker allt fler användare möjligheten att själv söka information i Personec – om sin lön, sin frånvaro, semester och en rad andra frågor. Under fliken ”Lön” här på hemsidan hittar du manualer, checklistor och anvisningar som hjälper dig att lätt nå de olika funktionerna i Personec.

När du behöver komma i personlig kontakt med någon av våra löneadministratörer finns vår Service Desk Lön öppen från 8.30 – 16.00 på vardagar. Svarstiderna var långa i höstas då systemen var nya och mängden frågor stor. Nu är kötiderna mycket kortare och periodvis kommer man fram direkt. Antalet pågående supportärenden har minskat med 70% sedan årsskiftet.

SOLTAK ABs personal bygger successivt upp både bredare och djupare kompetens i Personec och inom löneadministration generellt, vilket kommer alla kommuner till del.

SOLTAK AB levererar stödtjänster till Räddningstjänsten (SBRF)!

Vid årsskiftet bildades Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund – SBRF. Förbundet valde SOLTAB AB som leverantör av ekonomi-, löne- och IT-tjänster. Sedan tidigt i höstas har SOLTAK AB i nära samverkan med SBRF jobbat intensivt med att få alla delar på plats inför bildandet. Vid årsskiftet var ekonomi- och lönefunktionerna uppsatta och på plats och förbundets första löneutbetalning gjorde i SOLTAK ABs gemensamma lönesystem Personec.

Måndagen den 6 februari levererades nya Windows 10-baserade PC:s ut till SBRF:s fyra brandstationer. Det är första leveransen av SOLTAK ABs gemensamma PC-klient.

– Det har varit en spännande och intressant resa i nära och positivt samarbete med SBRF, säger SOLTAK ABs VD Bengt Gustafsson. Vi har en del arbete kvar men viktiga milstolpar är nu uppnådda!

Öppet hus under sportlovet!

– SOLTAK AB tar hand om SBRF:s ekonomi- och löneadministration samt levererar moderna Windows 10-datorer till förbundet!

SOLTAK AB – första verksamhetsåret!

I december 2015 pågick arbetet med verksamhetsövergång för fullt i SOLTAK AB och hos berörda kommuner! Det var en ganska omvälvande process för många med oro och funderingar över framtiden och vad SOLTAK AB skulle innebär.

Ett år senare konstaterar vi att vi byggt upp tre stabila team, med en bra mix av erfarna medarbetare med gedigen kunskap om kommunala processer och nya medarbetare som har delvis annan kompetens och erfarenhet med sig i bagaget.

Året har präglats av utveckling och driftsättning av toppmoderna ekonomi- och HR-/personalsystem för 4 kommuner, vilket tidvis inneburit mycket stor arbetsbelastning, både inom SOLTAK AB och ute i kommunerna. Ingen kunde nog riktigt förutse komplexiteten i detta stora ”projekt”, vilket ledde till en hel del oförutsedda utmaningar, som vi steg för steg tar oss igenom.

Med 2017 går bolaget och samarbetet in i en ny fas som skall där vi skall konsolidera oss, fintrimma verktyg, processer och kunddialog. Vi kommer i nära samverkan med kunderna att ta fram tjänstekataloger för att kunna erbjuda tydliga och prissatta tjänster. Vi beskriver och paketerar våra tjänster enkelt och konkret och sätter priser på dem så att ni lätt kan skala upp och ned kommunens kostnad för tjänsterna – baserat på volymerna! Enkelt och smidigt

2017 är också året då vi skall fokusera på gemensam IT-infrastruktur, så att vi på sikt kan stänga ned respektive kommuns IT-miljö. En plan för detta arbete tas nu fram och skall presenteras för och förankras hos våra uppdragsgivare, innan vi kan trycka på knappen och köra!

Vi vill tacka alla våra samarbetspartners inom kommunerna, bolagsstyrelsen, politiker och våra leverantörer för ett gott och framåtsyftande samarbete under året!

Nytt diarie- och ärendehanteringssystem!

Nu kickar vi igång projekt ”nytt diarie- och ärendehanteringssystem” för Stenungsund och Lilla Edet. Kommunerna vill ha ett samlat system för hantering av den politiska dokumenthanteringen i nämnder och styrelser, all diarieföring, hantering av dokument och avtal mm.

Projektet har i uppdrag att upphandla ett system som motsvarar högt ställda krav i den kravspecifikation som kommunerna arbetat intensivt med under en tid.

Systemet skall vara modernt, lättanvänt och så skalbart att fler kommuner lätt kan gå in i samma system. I arbetet ingår också att forma enhetliga processer och rutiner.

 

Gå in på fliken ”Projekt” och se en samlad översikt över de nya kundprojekt vi startat upp efter sommaren!

1 2 3 4