Uppdrag, mål

Uppdrag och syfte:

Ur bolagsordningen:

”…Samverkan syftar till att ägarkommunerna ska kunna utföra stöd- och servicetjänster mer kostnadseffektivt än om varje ägarkommun gör det för sig och därmed ge medborgarna större nytta för skattepengarna samt att tillföra Ägarkommunernas kärnverksamhet mer pengar.”

 

Resultatmål 2016

 • HR-/personalsystemet (Personec) skall vara driftsatt i april för Kungälv och Lilla Edet, samt i oktober för Stenungsund och Tjörn
 • Ekonomisystemet (Agresso) skall vara driftsatt senast vid årsskiftet 2016/17 för samtliga fyra kommuner
 • Gemensamma huvudprocesser för ekonomi- och HR-administration inom SOLTAK AB, framtagna, förankrade och dokumenterade, samt gränsdragningar SOLTAK – kommun fastställda
 • SOLTAK ABs bastjänster skall vara beskrivna, dokumenterade och förankrade i kund-kommunerna
 • SOLTAKs IT-miljö skall under hösten kunna leverera kompletta PC-klienter, både för internt behov inom SOLTAK AB och för de samverkande kommunernas behov
 • SOLTAK ABs service desk skall kunna leverera grundläggande supportfunktioner vid tidpunkten för driftsättning av de nya systemen
 • SOLTAK AB skall etablera egna telefoni- och maillösningar i januari.
 • Styrmodell med metodik för uppföljning av bolagets måluppfyllelse framtagen

 

Övergripande mål 2015

SOLTAK AB skall med start i januari 2016 börja leverera beslutade och överenskomna tjänster inom ekonomi- och löneadministration, med det systemstöd bolaget upphandlat 2015 samt ta över ansvaret för IT-drift och –support, för de ägarkommuner som beslutat om verksamhetsövergång.

Uppföljning – resultatmål 2015

För att uppnå det övergripande målet för SOLTAK AB 2015 håller vi särskild uppsikt över nedanstående resultatmål som skall uppnås under 2015.

 • Kommungemensamt nät etablerat för att möjliggöra samlokalisering (drift och support) samt minska risk och sårbarhet.
 • SOLTAKs IT-infrastruktur, byggd på MSKD-standard, klar för driftsättning av nya ekonomi- och löne-system för samverkande kommuner
 • Upphandling av HR/löne- och ekonomisystem genomförd och avtal tecknade med valda leverantörer
 • De nya HR/löne- och ekonomisystemen integrerade med och testade i respektive kommuns IT-infrastruktur
 • Förberedelser för verksamhetsövergång enligt antagen process genomförd
 • Alla gemensamma huvudprocesser för ekonomi- och HR-administration, framtagna och dokumenterade, samt gränsdragningar SOLTAK – kommun fastställda ×
 • Personal från samverkande kommuner formellt överförd till SOLTAK AB och etablerad i SOLTAKs lokaler
 • SOLTAKs egen personal migrerad till SOLTAKs IT-miljö ×
 • Ett gemensamt och ändamålsenligt tjänsteutbud (tjänstekatalog) 2016 med fokus på kundnytta förankrat och beslutat ×